Gezondheid

Gezondheid

Loopbaansupport werkt graag voor mens en organisatie in situaties waar ondersteuning nodig is. Dit wordt gezien als aandacht voor welzijn in bredere zin. Met name wanneer sprake is van een (tijdelijke) onbalans om allerlei redenen, die effect hebben op de gezondheid.

Naast psychische en of lichamelijke problematiek, spelen soms ook werkgerelateerde en persoonlijke factoren een ‘balans zoekende’ rol.
Emoties, overtuigingen, motieven, fysieke problemen, managementstijl, organisatie cultuur en of uiteenlopende belangen kunnen hierbij parten spelen.

Gezondheid coaching is hierbij gericht op twee aspecten:

  • Preventie van dreigend verzuim
  • Herstel van terugkeer na verzuim

Preventie

Preventie van dreigend verzuim is met name aan de orde als er sprake is van onbalans. Onbalans in de zin van (werk) hoge werkdruk en omgang met collega (‘s), manager, klanten enerzijds en de privé situatie en persoonlijkheid anderzijds. Te denken valt hierbij aan onder meer: stress, werkdruk competentie beperking, veranderde of nieuwe eisen aan het werk, onrust, organisatie veranderingen, fysiek gebrek, reorganisatie, motivatie probleem, buitensluiting, zelfbeeld problemen.

Ook bij een conflict, psychische en /of  (herhaalde)fysieke problematiek, is het zinvol om tijdig aan preventie of activatie te werken. Soms is het woord activatie beter passend, in de zin van ‘in beweging komen’ op gebieden waar werkgever en/of werknemer mogelijkheden hebben, voordat verzuim volgt.

De aanpak van preventie is divers, er is dan ook sprake van maatwerk. De aanpak is gericht op omgang met het ervaren van een dreigend probleem, alsook de aanpak daarvan.
Dit op een doelgerichte wijze in samenspraak en afstemming met de cliënt en of opdrachtgever.

Terugkeer in werk

Er zijn verschillende en ook meerdere redenen aan te wijzen waarom verzuim of afwezigheid heeft plaatsgevonden. Deze redenen gelden als leidraad om de terugkeer in het werk op een passende manier mogelijk te maken.

Zodra terugkeer in het werk aan de orde is, wordt gezamenlijk een terugkeerplan gemaakt. Dit nadat eerst een aantal gesprekken hebben plaatsgevonden over de wijze waarop terugkeer het beste zou passen. Hier worden zowel de medewerker als werkgever in betrokken.

Terugkeer vindt vervolgens plaats, al dan niet met een geleidelijk opbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de lichamelijk staat en de psychische staat van de medewerker.

‘In de steigers: bouwen aan wat haalbaar is’

“Welzijn herontdekken en mee nemen in het werk”