een zin van leven

Fig. Leven & manifestaties van de aarde

Stel het is waar: “je bent leven, je was leven en je zult altijd leven zijn”. Dit keer een meer filosofische verkenning naar: Een zin van leven. Een vraag die wij waarschijnlijk allemaal zo nu en dan stellen, wellicht kan deze verkenning je eigen onderzoek wat inspireren of verdiepen.

Manifestatie
In de basis kan je stellen dat wij zijn opgebouwd uit cellen en die cellen vinden hun oorsprong in onze aarde. Omdat de aarde leven voortbrengt, in ruime zin van het woord, zijn wij een manifestatie van leven. Alle benodigde condities voor ons mensen en andere manifestaties van leven (o.a. dieren, planten, mineralen) zijn op onze aarde aanwezig. De aarde kan leven laten manifesteren in verschillende vormen dankzij onder meer haar plek in het zonnestelsel, de zon en de dampkring. Zo bezien zijn wij mensen ‘aardse manifestaties van leven’; we komen als manifestatie van de aarde en keren daar ook naar terug. Misschien niets nieuws onder de zon,.. of toch wel?

Splitsingen
Vanaf de conceptie tot onze manifestatie vindt er als het ware ‘splitsing’ plaats en het is niet één splitsing maar er zijn er meerdere, althans in deze verkenning. Een eerste splitsing van ons als mens, zijn de levende cellen van waaruit we worden samengesteld: eicel + spermacel. Deze cellen splitsen zich af van hun oorsprong en vermengen zich tot een nieuw geheel. Dit nieuwe geheel is bedoeld om middels celdeling uit te groeien tot een mens. Na de geboorte vindt er een tweede splitsing plaats, het ontwikkelde mensleven maakt zich los van de moeder en is vervolgens een individuele manifestatie van mens op aarde. De derde afsplitsing is de geleidelijke of abrupte afsplitsing van het leven. Deze afsplitsing is een gevolg van de vorming van het ego, de identiteit of persoonlijkheid.

Derde afsplitsing
Voor dit artikel heeft deze derde afsplitsing de focus, omdat dit gaat over gehele of gedeeltelijke afsplitsing van onze oorsprong -het leven- door vorming van de persoonlijkheid. De vorming van de persoonlijkheid gaat niet zonder slag of stoot. Dit is veelal kenmerkend voor het ontstaan van  de persoonlijkheid. Allerlei ervaringen zowel positieve als negatieve leveren hun bijdrage aan deze vorming. Misschien is de eerste en meest schokkende ervaring het feit dat we niet meer vanzelfsprekend leven zijn. We zijn een mens, met (blijkbaar) een eigen naam, eigen lichaam, eigen behoeften. Niet te vergeten de benodigde bevestiging van onze opvoeders in wie we zijn.

Vorming persoonlijkheid
De persoonlijkheid moet zich vormen omdat dit hetgeen is dat maatschappelijk gezien passend is en gewenst. Als kind is de rol van persoonlijkheid vooral behoeftegericht zodat het kind kan communiceren met zijn opvoeders. De opvoeders hebben op hun beurt bepaalde verwachtingen, inlevingsvermogen, compassie, normen en waarden, en visie op het leven die het kind aangereikt krijgt. De jonge manifestatie zal zich dit alles op een geheel eigen wijze eigen maken en de persoonlijkheid krijgt zo gaandeweg haar vorm. Of het contact met zijn oorsprong en het besef van leven in stand kan blijven is een vraag en mede een gevolg van hetgeen in het voorgaande is geschetst.

Zin van leven
Dit artikel betreft een filosofische verhandeling van een benadering die gericht is op: de waarschijnlijk grote impact van afsplitsing van het leven door de vorming van de persoonlijkheid. Niet zozeer om vorming van onze persoonlijkheid te veroordelen, wel om de vanzelfsprekendheid en hardnekkigheid waarmee wij ons hiermee veelal automatisch identificeren. In relatie tot dit artikel zou ‘een zin van ons leven’ kunnen zijn, dat wij onze afsplitsing weer kunnen gaan toe-eigenen door gaandeweg onze ware natuur met bewustzijn en inzicht te herontdekken.

Resumé
Het voorgaande biedt een benadering die mogelijk kan leiden tot een zicht dat verder reikt dan wat wij weten over onze natuur. Vragen als vervolg op dit artikel zouden kunnen zijn: “wat is het leven” en ”wat is sterven”. Deze vragen bieden -evenals het voorgaande- een ingang voor meditatie, of contemplatie en misschien kan het je inspireren tot een eigen verkenning.

Karel van Nimwegen is werkzaam als Gestalt-, Psychosociaal therapeut en Coach bij hartsupport.nl en loopbaansupport.nl. De artikelen in de -blog/White paper- brengen veelal een beperkte doch zinvol geachte en of uitdagende toelichting van bepaalde psychosociale onderwerpen onder de aandacht, waarbij de therapie en/of coaching perspectief kan bieden. Feedback is welkom.